பிழை செய்தி

  • User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_additional_taxonomy_rules. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_field_collection. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_initial_setup. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_manager. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_menu. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).

Copyright © 2017ESSAA. All rights reserved.

இராணுவ வீரர்களுக்கான ஏழாவது சமபள கமிசனுக்கான ஆணையை பிறப்பித்தது:இராணுவ அமைச்சகம்

admin's படம்
Submitted by admin on புத, 03/05/2017 - 22:51
தமிழ்

 

ஏழாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்தும்விதமாக இர்ாணுவ வீரர்கள் அணைவருக்குமான ஒர் சம்பள வழங்கும்வழிமுரைதிட்டத்தை இராணுவ அமைச்சகம் தனது ஆணையின் வாயிலாக வெளியிட்டுள்ளது.

 இந்தத்திட்டம் வழிமுறை (Instructions) என்பதற்க்கு பதிலாக விதிகள் என அழைக்கப்படும். இது கமிசன் அதிகாரிகள் அல்லதோர்க்கு “Army Pay Rules” என் அறியப்படும், “Special Army Instructions” என இனி அறியப்படாது.

ஜேசிஓ ம் ஓஆர்களுக்கான ஆனை இந்த சுட்டியினை சொடுக்கி பெறலாம்-> click here.  

The orders for Commissioned Officers of the Army can be accessed and downloaded by clicking here.

The orders for Commissioned Officers of the Navy can be accessed and downloaded by 
clicking here.

The orders for Commissioned Officers of the Air Force can be accessed and downloaded by 
clicking here.

Post Categories: