பிழை செய்தி

  • User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_additional_taxonomy_rules. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_field_collection. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_initial_setup. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_manager. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_menu. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).

Copyright © 2017ESSAA. All rights reserved.

முன்னாள் இராணுவ‌ வீரர் யார்?

admin's படம்
Submitted by admin on வெள், 25/08/2017 - 14:31

முன்னாள் இராணுவ வீரர் என அழைக்கப்படுபவர் யார்? 

தமிழ்
 

01 ஜூலை 1966 க்கும் 30 ஜுன்1968க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில் பணியாற்றியவர்களில் தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்.(Authority : Min of Home Affairs Notification No F.14/26/64-Estt(D) dated 11 Oct 1966)

01 ஜூலை 1968 க்கும் 30 ஜுன்1971க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில் ஆறுமாத காலத்திற்கு குறையாமல் பணியாற்றியவர்களில்  தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்.(Authority : Min of Home Affairs Notification No 14/11/68-Estt(D)/Estt -C)dated   13  Feb 69).

01 ஜூலை 1971 க்கும் 30 ஜுன்1974க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில் பணியாற்றியவர்களில் தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்.(Authority : Cabinet Secretariat, Department of Personnel Notification No 13/3/71-Ests(C) dated 14 Oct 71)
 

01 ஜூலை 1974 க்கும் 30 ஜுன்1979க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில்உறுதிமொழிக்குப் (சான்றொப்பம்) பின் ஆறுமாத காலத்திற்கு குறையாமல்  பணியாற்றியவர்களில்  தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்.(Authority : Cabinet Secretariat, Department . of Personnel & Administrative Reforms Notification No 13/24/73-Estt(C) dated 26 Oct 74).

01 ஜூலை 1974 க்கும் 30 ஜுன்1979க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில்உறுதிமொழிக்குப் (சான்றொப்பம்) பின் தொடர்ந்து ஆறுமாத காலத்திற்கு குறையாமல்  பணியாற்றியவர்களில் சுய வேண்டுதல் அல்லது  தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள். சுய வேண்டுதலில் படை விலகியோர்களில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு குறையாமல் பணியாற்றியவர்களில் சுய வேண்டுதல் அல்லது  தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்
(Authority : Department . of Personnel & Administrative Reforms Notification No
39016/10/79-Estt(C) dated 15 Dec 79)Those who were released on or after 01 Jul 87 - Any person who has
served in any rank (whether as combatant or not) in the armed forces of the
Union and was released/retired with any kind of pension from Defence Budget
or released on completion of specific terms of engagement with gratuity
otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on
account of misconduct or inefficiency.
(Authority : DOP&T OM No 36034/5/85-Estt(SCT) dated 14 Apr 87)
Personnel of Territorial Army - Who are pension holders ;for continuous
embodied service, persons with disability attributable to military service and
gallantry award winners retired on or after 15 Nov 86.
(Authority : DOP&T OM No 36034/5/85-Estt(SCT) dated 14 Apr 87)
Personnel of Army Postal Service - Personnel of Army Postal Service , who
are a part of regular Army and retire from such service (that is directly from
APS without reversion to P&T Department) with a pension or who have been
released from such service on medical grounds attributable to military service
or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability
pension shall come within the definition of ex-servicemen
(Authority : Min of Defence OM No 9(52)/88/D)(Res) dated 19 Jul 89)
Note : As per Govt. of India, Min of Def/Department of ESW OM No
1(9)/2010/D(Res-I) dated 20/21 Jul 2011, personnel who were on deputation in
APS for more than six months prior to 14 Apr 87 would also be considered as
ex-servicemen with all consequential benefits.
Recruits - Who are boarded out/released on medical grounds and granted
medical/disability pension. However, the operation of the OM has been kept in
abeyance for issuance of notification by DOP&T.
(Authority : Min of Def/Department of ESW OM No 12/1/2005/D(Res) dated 01
Feb 2006)
Those who were released on or after 10 Oct 2012 **
An ex-servicemen means a person-
(i) Who has served in any rank whether as a combatant or non combatant in the
Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and
(a) Who either has been retired or relieved or discharged from such
service whether at his own request or being relieved by the
employer after earning his or her pension; or
(b) Who has been relieved from such service on medical grounds
attributable to military service or circumstances beyond his control
and awarded medical or other disability pension; or
(c) Who has been released from such service as a result of reduction in
establishment;
or
(ii) who has been released from such service after completing the specific
period of engagement, otherwise than at his own request, or by way of
dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has
been given gratuity; and includes personnel of the Territorial Army,
namely, pension holders for continuous embodied service or broken spells
of qualifying service;
or
(iii) personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and
retired from the Army Postal Service without reversion to their parent
service on medical grounds attributable to or aggravated by military
service or circumstances beyond their control and awarded medical or
other disability pension;
or
(iv) Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than
six months prior to the 14th April,1987; or
(v) Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted
medical disability pension irrespective of the date of boarding
out/release.***
** Authority: DOP&T office Memo No.36034/1/2006-Estt(Res) dated 04
Oct 2012 and this order came into force from the date it is published in
the Gazette of India vide G.S.R 757(E) dated 10th Oct 2012.)
*** Authority – Ministry of Defence, Department of Ex-servicemen
Welfare D(Res I) OM dated 07th July 2014 ex-recruits have been granted
ESM Status irrespective of the date of boarding out/release.
Note : The eligibility of the person to the status of ex-servicemen will be
governed by the definition in vogue at the time of his discharge and will not be
affected by the changes in the definition subsequent to the discharge

01 ஜூலை 1966 க்கும் 30 ஜுன்1968க்கும் இடையே(இரு நாட்களும் உள்பட) படைவிலகியவர்கள் அதாவது சீருடை அணிந்து இராணுவத்தில் பணியாற்றியவர்களில் தகுதியின்மை அல்லது நடத்தைசரியின்மை காரணங்களுக்காக வெளியேற்றபடாதவர்கள்.(Authority : Min of Home Affairs Notification No F.14/26/64-Estt(D) dated 11 Oct 1966)